Zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV osób niepełnosprawnych

Zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV osób niepełnosprawnych Drukuj
czwartek, 15 maja 2014 07:58

Z opłat za abonament RTV zwolnione są osoby:

 • niepełnosprawne, z orzeczeniem o:
  • I grupie inwalidztwa,
  • całkowitej niezdolności do pracy,
  • znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną
 • które ukończyły 75 lat
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, 

Aby uzyskać zwolnienie z opłat abonamentowych osoba zainteresowana lub jej opiekun muszą przedłożyć na poczcie odpowiedni dokument potwierdzający niepełnosprawność, wiek oraz złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłaty.

O szczegółowe informacje należy pytać bezpośrednio w najbliższym urzędzie pocztowym.