Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym przy przejazdach PKP

Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym przy przejazdach PKP PDF Drukuj
czwartek, 15 maja 2014 07:20

W transporcie kolejowym przewoźnicy oferują pasażerom niepełnosprawnym miejsca w odpowiednich wagonach, a w razie konieczności także peronowymi podnośnikami.

Każda osoba, której możliwość poruszania się jest ograniczona na skutek jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej), upośledzenia lub niesprawności umysłowej, lub każdej innej przyczyny niepełnosprawności na skutek wieku (różnie określany u różnych przewoźników), i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi, może liczyć na pomoc podczas korzystania z transportu kolejowego.

W praktyce oznacza to osoby:

 • na wózkach inwalidzkich (osoby, które z powodu osłabienia lub niepełnosprawności wykorzystują wózek inwalidzki do poruszania się);
 • inne osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym:
  • osoby cierpiące na upośledzenie kończyn,
  • osoby mające trudności z chodzeniem,
  • osoby starsze,
  • osoby niedowidzące,
  • osoby niewidzące,
  • osoby niedosłyszące,
  • osoby głuche,
  • osoby z upośledzeniem w zakresie komunikacji (to znaczy osoby, które mają problemy z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego, w tym osoby z zagranicy, które nie znają języka miejscowego, osoby cierpiące na trudności w komunikowaniu się, osoby z upośledzeniem funkcji czuciowych, upośledzeniem psychicznym lub intelektualnym),
  • osoby niskiego wzrostu (w tym dzieci),
  • osoby podróżujące z dziećmi.

Do osób o ograniczonej możliwości poruszania się nie zalicza się osób, które są uzależnione od alkoholu lub narkotyków, chyba że takie uzależnienie jest wynikiem terapii medycznej.

Osoby podróżujące z rowerem nie są traktowane jako osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Przewoźnik ma jednak możliwość uznania rowerzystów za osoby o ograniczonej możliwości poruszani się, jak to ma miejsce np. w spółce Przewozy Regionalne.

Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji są zobowiązani do ustanowienia niedyskryminujących zasad dotyczących korzystania z przewozu przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, na przykład osób starszych.

Przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni są również zobowiązani do informowania na żądanie podróżnego o dostępności przewozów kolejowych oraz warunków dostępu do taboru kolejowego i powodów ograniczeń.

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy stacji mają obowiązek udzielania pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu do i z pociągu. W tym celu pasażer powinien skontaktować się z przewoźnikiem co najmniej 48 godzin przed planowanym odjazdem pociągu i poinformować za pomocą wskazanego przez przewoźnika środka komunikacji o potrzebie udzielenia pomocy w podróży (np. telefonicznie, mailowo). Pasażer otrzyma także wszelką pomoc na stacjach przesiadkowych oraz na stacji docelowej. W przypadku, gdy powiadomienie nie mogło nastąpić z zachowaniem powyższego terminu, przewoźnicy czy zarządcy stacji mają obowiązek podjąć wszelkie działania dla zapewnienia pomocy w taki sposób, aby osoba o ograniczonej możliwości poruszania się mogła odbyć podróż.

Numery telefonów oraz adresy poczty e-mail dostępne są na stronach internetowych przewoźników, w punktach informacji oraz ogłoszeniach wywieszanych na dworcach.

Co powinno zawierać zgłoszenie o potrzebie uzyskania pomocy?

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (najlepiej numer telefonu),
 • ile osób będzie odbywało przejazd,
 • rodzaj niepełnosprawności,
 • czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim (jakim) lub czy używa innego sprzętu ułatwiającego poruszanie się (jakiego),
 • datę podróży oraz planowaną godzinę odjazdu i przyjazdu,
 • relację (stacja odjazdu i przyjazdu, ewentualnie stacja przesiadkowa) z określeniem, na jakiej stacji potrzebna jest pomoc,
 • informację, czy podróżny posiada bilet na przejazd, czy konieczny jest jego zakup; jeżeli podróżny posiada już bilet na przejazd, należy podać numer wagonu i miejsca, o ile podróż będzie odbywała się pociągiem (wagonem) z rezerwacją miejsc,
 • informację jaka pomoc będzie potrzebna,
 • informację czy w podróży będzie towarzyszył opiekun lub pies asystujący,
 • informację o bagażu,
 • dodatkowe informacje, np. proponowane miejsce spotkania z osobą udzielającą pomocy.

Osoby o widocznej niepełnosprawności ruchowej, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim, a także osoby niewidome, które nie posiadają ważnego biletu, nie muszą zgłaszać się do obsługi pociągu w celu jego nabycia. Bilet kupują podczas kontroli bez dodatkowej opłaty.

Warto pamiętać, że w przypadku całkowitej lub częściowej utraty albo uszkodzenia sprzętu osób o ograniczonej możliwości poruszania się przedsiębiorstwo kolejowe musi wypłacić podróżnemu odszkodowanie.

Przejazdy bezpłatne i ulgowe

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów.

 1. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, na podstawie biletów jednorazowych, uprawnione są następujące osoby:
  • dzieci w wieku do 4 lat;
  • funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, służb celnych, żołnierze Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych.
 2. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, na podstawie biletów jednorazowych, uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
 3. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, uprawnione są osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, uprawnione są:
  • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
  • jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych.

   Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.
 5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, uprawnieni są:
  • żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych;
  • cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 6. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego:
  • w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych na podstawie biletów jednorazowych, uprawnieni są:
   • studenci do ukończenia 26 roku życia;
   • osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
  • w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, uprawnieni są:
   • studenci do ukończenia 26 roku życia;
   • osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia;
  • w pociągach innych niż osobowe uprawnione są osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 7. Do ulgi 49 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych uprawnione są:
  • na podstawie biletów jednorazowych - osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
  • na podstawie imiennych biletów miesięcznych - dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
 8. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego:
  • w pociągach innych niż osobowe na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
  • na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, uprawnione są osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
  • w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, uprawnione są następujące osoby:
   • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
   • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
 9. Do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne. 

 

Podróż z dzieckiem i kobiet ciężarnych

Jeżeli podróżujesz koleją z dzieckiem do lat 4 lub jesteś kobietą w ciąży pamiętaj o przysługujących prawach w związku z podróżą.
Prawa dla podróżujących z dziećmi do lat 4 lub kobiet ciężarnych.

 • prawo do miejsc siedzących (miejsca siedzące dla dziecka i opiekuna w przedziale oznakowanym piktogramem lub tabliczką);
 • prawo do pierwszeństwa przy zakupie biletu (kobiety ciężarne oraz opiekunowie z dziećmi do lat 4 są obsługiwani poza kolejnością);
 • ulga na przejazd dla dzieci do lat 4 w wysokości 100% ceny biletu;

Przewóz bagażu specjalnego.

 1. Wózek dziecięcy ? Przewóz wózka dziecięcego odbywa się na zasadach określonych przez przewoźników w regulaminie, często traktowany jest jako bagaż specjalny.
 2. Nosidełko, fotelik, składane łóżeczko turystyczne - przewóz bez opłat. Sprzęt ten jest traktowany jako bagaż podręczny. Pasażerom przysługuje prawo do bezpłatnego przewozu łatwo przenośnych rzeczy, więc dla rozmieszczenia tych rzeczy podróżny ma prawo rozporządzać bezpłatnie przestrzenią nad i pod miejscem siedzącym.

Należy pamiętać:

 • korzystając z ulgi do bezpłatnego przejazdu dziecka do lat 4 trzeba posiadać dokument poświadczający wiek dziecka (np.: paszport, akt urodzenia, książeczkę zdrowia) oraz tzw. ?bilet zerowy? wystawiony na bezpłatny przejazd uprawnionego dziecka;
 • w razie przepełnienia pociągu, wyznaczone miejsca, nie zajęte przez osoby uprawnione (opiekunowie z dzieckiem do lat 4 lub kobiety w ciąży) mogą być zajmowane przez innych podróżnych, jednak tylko do czasu, gdy okaże się potrzeba zwolnienia tych miejsc podróżnym uprawnionym;
 • od kobiety w ciąży kierownik pociągu/kontroler może w razie wątpliwości zażądać okazania zaświadczenia lekarskiego;
 • opiekunem dziecka może być tylko jedna osoba (dotyczy miejsc siedzących dla dziecka i opiekuna oznakowanych piktogramem lub tabliczką);

Źródło: http://pasazer.utk.gov.pl/

Przy zakupie biletu każdorazowo należy zapytać się i upewnić jakie ulgi i uprawnienia przysługują danej osobie oraz rodzaj dokumentu, który jest wymagany do potwierdzenia prawa przy korzystania z tych ulg i uprawnień.

   

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.