Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej

Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej PDF Drukuj
czwartek, 15 maja 2014 07:01

Obecnie Karta parkingowa wydawana jest przez Starostę na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wraz ze wskazaniem spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnianie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Od 1 lipca 2014r. wchodzą w życie nowe przepisy związane z wydawaniem karty parkingowej, w tym dotyczące osób uprawnionych do otrzymania takiej karty.

Kartę parkingową wydaje się:

 • osobom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • osobom niepełnosprawnym, które nie ukończyły 16 roku życia, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

  oraz spełniania przez nie przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ponadto w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
  Należy również zwrócić uwagę, iż nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa. Zależeć to będzie od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia sprawności organizmu.
 • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

Osoba niepełnosprawna, która posiada kartę parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Uprawnienie to dotyczy również kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową, bądź kierującego pojazdem, należącego do placówki i przewożącym osobę bądź osoby niepełnosprawne, mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką tej placówki.
Karta parkingowa jest dokumentem, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Wniosek o wydanie Karty parkingowej składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Do wniosku dołącza się kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zdjęcie oraz uiszcza się opłatę.

Kartę parkingową osobom niepełnosprawnym wydaje się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, natomiast placówce na okres 3 lat.

Karta parkingowa traci ważność:

 • po upływie terminu ważności karty;
 • w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;
 • w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
 • w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;
 • w razie śmierci osoby, której wydano kartę. 

Jednakże, z uwagi na zmianę przepisów Karty parkingowe, wydane przed 01.07.2014r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

O szczegółowe informacje w sprawie uzyskania nowej Karty Parkingowej należy pytać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

  

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.