Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Programy realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Programy realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych PDF Drukuj
czwartek, 15 maja 2014 06:50

Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się. Bariery mogą występować w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej, w budynkach mieszkalnych czy też użyteczności publicznej oraz w jego najbliższej okolicy.

W celu likwidacji barier architektonicznych osoby niepełnosprawne, a przypadku dzieci niepełnosprawnych, ich rodzice lub opiekunowie prawni mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • wykazanie, że likwidacja barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
 • dysponowanie nieruchomością jako właściciel lub użytkownik wieczysty, albo posiadanie zgody właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, którym stale zamieszkują,

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych może wynosić do 80% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Aby uzyskać dofinansowanie zainteresowana osoba niepełnosprawna musi złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych wraz z wymaganymi załącznikami (wnioski pobiera się i składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie).
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych się nie przysługuje jeżeli osoba niepełnosprawna była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.

Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych można złożyć w każdym czasie, jednakże wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu informacji z PFRON o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok kalendarzowy.
Wniosek rozpatrzony pozytywnie podlega wizji lokalnej, która przeprowadzana jest w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Jeżeli wynik wizji lokalnej jest pozyty osoba zostaje zakwalifikowana do dofinansowania.

Szczegółowych informacji na temat uzyskania dofinansowania i procedur rozpatrywania wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Likwidacja barier technicznych

Bariery techniczne to wszelkiego rodzaju przeszkody, które powodują, iż osoba niepełnosprawna ma utrudnione funkcjonowanie w swoim najbliższym środowisku. Bariery techniczne wynikają z braku czy też niedostosowania przedmiotów lub urządzeń, które mogą ułatwić osobie niepełnosprawnej jej codzienne życie.
W ramach likwidacji barier technicznych można otrzymać np. dofinansowanie do zakupu podnośników, schodołazów, platform schodowych, i innych urządzeń, wynikających z indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania lub równoważne wydane przez inne organy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest również wskazanie, że zakup danego urządzenia/przedmiotu bądź jego dostosowanie umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych się nie przysługuje jeżeli:

 1. Osoba niepełnosprawna w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskała już dofinansowanie w ramach likwidacji barier technicznych.
 2. Osoba niepełnosprawna była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych może wynosić do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Aby uzyskać dofinansowania do likwidacji barier technicznych osoba niepełnosprawna lub rodzic/opiekun dziecka/osoby niepełnosprawnej musi złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowych informacji na temat uzyskania dofinansowania i procedur rozpatrywania wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się 

Bariery w komunikowaniu się to wszelkiego rodzaju przeszkody, które powodują iż osoba niepełnosprawna ma utrudnione porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. 

W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się technicznych można otrzymać dofinansowanie np. do zakupu specjalistycznej sygnalizacji świetlnej do dzwonka do drzwi zewnętrznych, zakup budzików świetlnych i wibracyjnych, zakup i montaż faksu, zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów pismem Braille?a, itp.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania lub równoważne wydane przez inne organy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest również wskazanie, że zakup danego urządzenia/przedmiotu umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej komunikowanie się.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje jeżeli:

 • osoba niepełnosprawna w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskała już dofinansowanie w ramach likwidacji barier technicznych
 • Osoba niepełnosprawna była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się może wynosić do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Aby uzyskać dofinansowania osoba niepełnosprawna lub rodzic/opiekun dziecka/osoby niepełnosprawnej musi złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowych informacji na temat uzyskania dofinansowania i procedur rozpatrywania wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, do zakupu których można uzyskać dofinansowanie, został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1565 2014.01.01) 

Rozporządzenie to określa również:

 • osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • limity finansowania każdego przedmiotu w ramach ubezpieczenia
 • wymaganą wysokość udziału własnego udziału świadczeniobiorcy
 • kryteria przyznawania danego wyroby medycznego
 • okres jego użytkowania
 • limit napraw

Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje osobom ubezpieczonym, to jest osobom podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Podstawą do uzyskania dofinansowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym wystawione przez uprawnionego lekarza. Wystawione zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, do którego został zgłoszony pacjent. Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze pacjent otrzymuje na własność. Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem w rozporządzeniu, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.
Zakup przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego następuje u świadczeniodawcy (np. w aptece lub w sklepie zaopatrzenia medycznego), który ma zawartą umowę z NFZ. Informacja o miejscach realizacji znajduje się na stronach internetowych i w siedzibach oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Lekarz może wystawić zlecenie na maksymalnie trzy miesiące. Jeżeli osoba jest uprawniona do comiesięcznego zaopatrzenia wydaje się dla niej ?Kartę zaopatrzenia comiesięcznego?, która jest ważna przez rok i dzięki czemu pacjent musi potwierdzić zlecenie w Funduszu tylko raz, a nie po upływie każdych trzech miesięcy.

Zlecenie na środki ortopedyczne i wyroby medyczne traci ważność po upływie 30 dni od daty jego wystawienia. Datą realizacji świadczenia jest data odbioru (wpisana w zleceniu). Od niej obliczany będzie okres użytkowania, po którym przysługuje ponowne zaopatrzenie.

Przy zakupie przedmiotów ortopedycznych bądź środków pomocniczych na pokrycie wkładu własnego lub jego części można zaś starać się również ze środków PFRON. Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami składa się Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

 1. Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania lub równoważne wydane przez inne organy.
 2. Spełniające kryterium dochodowe. 

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, z która była w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stornie.

Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można złożyć w każdym czasie, jednakże wnioski rozpatrywane są dopiero po otrzymaniu informacji z PFROON o wysokości środków przyznanych powiatowi na dany rok.

Szczegółowych informacji na temat uzyskania dofinansowania i procedur rozpatrywania wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania.
Sprzęt rehabilitacyjny, na który można uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje m.in. rowery rehabilitacyjne (stacjonarny, 3-kołowe, poziome), bieżnie, steppery, rotory do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, materace, piłki rehabilitacyjne, drabinki rehabilitacyjne, ławeczki do ćwiczeń, wałki, półwałki, kliny, suche baseny rehabilitacyjne z piłeczkami, tory do nauki chodzenia z przeszkodami, poręcze do nauki chodzenia), łóżka rehabilitacyjne oraz inny sprzęt, który służy do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

O dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą się ubiegać:

 • Indywidualne osoby niepełnosprawne, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli spełniają kryterium dochodowe oraz zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł

Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zainteresowani otrzymaniem dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny muszą złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami we właściwym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowych informacji na temat uzyskania dofinansowania i procedur rozpatrywania wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku. Celem turnusu jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, np. poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy mogą być organizowane:

 • przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę,
 • wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę
 • w domach pomocy społecznej lub w innych placówkach opiekuńczych, pod warunkiem że ich uczestnikami są osoby niepełnosprawnych niebędące stałymi podopiecznymi takich jednostek.

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, są zobligowane do zapewnienia osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków pobytu, dostosowania do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz zapewnienia bazy do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.

Czas trwania turnusu wynosi co najmniej 14 dni. Turnus może zostać zorganizowany wyłącznie na terenie Polski i dla grup zorganizowanych, liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Osoba niepełnosprawna, która chcące wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym może strać się o uzyskanie dofinansowanie pobytu dla siebie oraz dla opiekuna.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przez dziecko/osobę niepełnosprawną jest :

 1. posiadanie przez osobę niepełnosprawną/dziecko ważnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. skierowanie na turnus rehabilitacyjny przez lekarza prowadzącego,
 3. niekorzystanie z dofinansowania ze środków PFRON na inny turnus w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie
 4. udział w turnusie prowadzonym przez organizatora, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 5. aktywne uczestnictwo w zajęciach przewidzianych w programie turnusu,
 6. niemożność pełnienia funkcji członka kadry na turnusie ani pełnienia funkcji opiekuna innego uczestnika tego turnusu,
 7. przedstawienie podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia, w celu stwierdzenia możliwości uczestnictwa w przewidzianych w programie zabiegach rehabilitacyjnych
 8. spełnienie kryterium dochodowego.

Warunkiem uzyskania dofinansowania dla opiekuna dziecka/osoby niepełnosprawnej jest:

 1. wyraźne wskazanie lekarza prowadzącego konieczności pobytu opiekuna wraz z uzasadnieniem,
 2. opiekun nie może pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osoba niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat lub też ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych
Wnioski można pobrać w siedzibie PCPR lub ze strony internetowej.
Szczegółowe informacje na temat wysokości dofinansowania, kryterium dochodowego oraz procedur związanych z rozpatrywaniem wniosku można uzyskać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, właściwym ze względu zamieszkania bądź pobytu dziecka/osoby niepełnosprawnej.

   

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.