Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych PDF Drukuj
czwartek, 15 maja 2014 06:17

Będąc osobą niepełnosprawną nie oznacza to, że nie można podjąć zatrudnienia.
Aktywne uczestniczenie osoby niepełnosprawnej w życiu zawodowym daje jej możliwość wszechstronnego rozwoju, pogłębienie swojej wiedzy i odkrywanie talentów. Praca buduje poczucie własnej wartości i zapewnia ciągły kontakt z ludźmi. Daje również możliwość godnego życia.
Dlatego tak ważne jest aby osoby niepełnosprawne szukały zatrudnienia, a z drugiej strony żeby pojawiali się pracodawcy, którzy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne.

Niepełnosprawne osoby bezrobotne

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zdolna do pracy, ale jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy albo poszukującą pracy, ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ma m.in. prawo do:

 • uczestniczenia w szkoleniach;
 • odbywania stażu;
 • do zakwalifikowania do prac interwencyjnych;
 • przygotowania zawodowego dorosłych;
 • badań lekarskich lub psychologicznych;
 • zwrotu kosztów:
  • przejazdu przez okres do 12 miesięcy z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu , przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • zakwaterowania w miejscowości, w której osoba niepełnosprawna podjęła zatrudnienie lub staż,
  • przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, pod warunkiem spełniania przesłanek określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • finansowania kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, i którego siedziba znajduje się poza miejscem zamieszkania niepełnosprawnej osoby bezrobotnej.
 • studiów podyplomowych.

Niepełnosprawna bezrobotna osoba może ponadto otrzymać jednorazowo ze środków Funduszu Pracy środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Jeżeli osoba niepełnosprawna prowadzi działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, pod warunkiem, że:

 • nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;
 • nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel. 

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą.

 

Szkolenia osób niepełnosprawnych

Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji.

Szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, organizuje Kierownik Urzędu Pracy.

Szkolenia organizowane są w szczególności w razie:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia;
 • utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. 

Ze szkoleń mogą korzystać również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Szkolenie może być organizowane również przez pracodawcę.

Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się w placówkach szkolących lub specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych.

Osoba niepełnosprawna kierowana jest na szkolenie przez Kierownika powiatowego urzędu pracy z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu. Szkolenie może być wskazane przez osobę zainteresowaną, jeżeli ta uzasadni, że szkolenie to zapewni uzyskanie jej pracy.
Koszt tego szkolenia nie może przekroczyć dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Koszty szkolenia obejmują:

 • uzgodnioną należność przysługującą jednostce szkolącej;
 • koszt ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
 • koszt zakwaterowania i wyżywienia w części albo w całości;
 • koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności
 • koszt usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • koszt niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

Szkolenie nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy.
Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła szkolenia z własnej winy, jest obowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia.

 

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego

 1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Koszt badań ponosi pracodawca.
  Powyższe normy czasu pracy stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, a ponadto nie może to spowodować obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.
 3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

  * Powyższych uprawnień nie stosuje się w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

 4. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
 5. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Jednakże urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak wymiar urlopu dodatkowego przysługującego na podstawie odrębnych przepisów jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.
 6. Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
  • w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, jeżeli skierowanie na turnus nastąpiło na wniosek lekarza prowadzącego,
  • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
   Jednakże łączny wymiar urlopu dodatkowego (10 dni) i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (21 dni) nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
 7. Pracodawca jest obowiązany zapewnić niezbędne racjonalne usprawnienia dla osoby niepełnosprawnej pozostającej z nim w stosunku pracy, uczestniczącej w procesie rekrutacji lub odbywającej szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie. Niezbędne racjonalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby, o ile przeprowadzenie takich zmian lub dostosowań nie skutkowałoby nałożeniem na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Niedokonanie niezbędnych racjonalnych usprawnień uważa się za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu .
 8. Osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.9)), lub niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne rolników ? wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe są refundowane ze środków PFRON. Warunkiem otrzymania refundacji jest terminowe opłacenia tych składek w całości. Refundacja przysługuje w wysokości:
  • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

   Wniosek o refundację składa się PFRON, a od 1 stycznia 2015r. do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osoba uprawniona może nieodpłatnie sporządzić w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym Zakładu. Refundacja przekazywana jest przez właściwy organ w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnego i prawidłowego wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji. Przekazanie środków następuje na rachunek bankowy wskazany przez osobę uprawnioną.

 

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne

 1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne:
  • bezrobotne lub poszukujących pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy;
  • pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy. spełniające warunki określone w ust. 2
   może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów związanych z:
   • z adaptacją pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
   • adaptacją lub nabyciem urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
   • zakupem i autoryzacją oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  • rozpoznania przez służby medycyny pracy w/w potrzeb

   Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek starosty, odpowiednio o przystosowaniu lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy.
 2. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełno-sprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby za-trudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.
 3. Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

  Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, wynosi:
  • 1800 zł ? w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 1125 zł ? w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 450 zł ? w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

   Miesięczne dofinansowanie wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

   Powyższe zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

   Jednakże miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, jak również miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:
   • na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia nie-pełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;
   • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;
   • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

    Pracodawca składa do właściwego organu miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych oraz wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania właściwy organ przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie.

 4. Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy (asystent osoby niepełnosprawnej). Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, z tym że liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

Zakłady pracy chronionej

Pracodawca, który chce uzyskać status zakład pracy chronionej musi spełnić m.in. następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudniać nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • osiągać przez okres minimum 6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości:
  • o co najmniej 45%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowić muszą osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • o co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo, zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
  • muszą odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
  • a ponadto musi zostać zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;
 1. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej zatrudniający co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo, zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest zwolniony z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, z podatku od czynności cywilnoprawnych ? jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu oraz z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym. Środki uzyskane z tych zwolnień podatkowych muszą być przekazane na PFRON w wysokości 10% oraz na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ? w wysokości 90%;
 2. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może, na wniosek, otrzymać ze środków PFRON:
  • dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
  • zwrot kosztów:
   • budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu,
   • transportowych,
   • administracyjnych.

    Zwrot dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z za-trudnienia osób niepełnosprawnych i może być przyznany pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%.
 3. Prowadzący zakład pracy chronionej musi utworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który tworzy w szczególności:
  • ze środków finansowych pochodzących z w/w zwolnień podatkowych
  • z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • z zapisów i darowizn;
  • z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji;
  • ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej.
 4. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do:
  • prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji;
  • prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków tego funduszu;
  • wydatkowania środków tego funduszu wyłącznie z rachunku bankowego środków tego funduszu,
  • przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano;
  • przeznaczania co najmniej 15% środków funduszu rehabilitacji na indywidualne programy rehabilitacji;
  • przeznaczania co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników tego zakładu.

Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej jak i jego utraty wydaje wojewoda.

  

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.