Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych PDF Drukuj
czwartek, 15 maja 2014 06:01

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, które przy aktywnym uczestnictwie tych osób zmierzają do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna realizowana jest m.in.:

  • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
  • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
  • likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
  • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

W celu realizacji powyższego celu niezbędne jest m.in.:

  • dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności przez przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności,
  • ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań;
  • prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia;
  • przygotowanie zawodowe;
  • dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie;
  • określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie pracy, a w razie potrzeby ? przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego itp.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej oraz turnusach rehabilitacyjnych.

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.