Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Świadczenia pieniężne przysługujące osobom niepełnosprawnym

Świadczenia pieniężne przysługujące osobom niepełnosprawnym PDF Drukuj
środa, 14 maja 2014 12:13

Renta socjalna

 

   Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 1. przed ukończeniem 18. roku życia;
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej ? przed ukończeniem 25. roku życia;
 3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

   Renta socjalna może zostać przyznana na stałe jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub okresowo w przypadku, gdy całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

   Organem orzekającym w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania renty socjalnej jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby ubiegać się o rentę socjalną lekarz orzecznik powinien stwierdzić u osoby całkowitą niezdolność do pracy. Od decyzji ZUS w przedmiocie niezdolności do pracy albo samego świadczenia przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podstawę do przyznania renty socjalnej, na wniosek zgłoszony po raz pierwszy po dniu 30.09.2003 r., stanowi także:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów oraz
 • orzeczenie lekarza orzecznika, wydane przed dniem 1 października 2003 r., uprawniające do renty socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

   Osoba starająca się o rentę socjalną składa do ZUS wniosek o rentę socjalną. Wniosek można pobrać w siedzibie ZUS lub ze strony internetowej ZUS. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zaświadczenie o odbywaniu nauki w szkole bądź szkole wyższej.
    Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i podlega ona rewaloryzacji na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Renta socjalna od 1 marca 2014r. wynosi 709,34 zł. .

Renta socjalna nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 • osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych.
 • osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.
 • za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, za wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

   Obecnie osoba niepełnosprawna pobierająca rentę socjalną może podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i nie musi utracić uprawnienia do świadczenia. Jeżeli jednak osiągnięte przychody z tytułu zatrudnienia wyniosły łącznie kwotę wyższą niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS renta socjalna ulega zawieszeniu. Należy również pamiętać, iż katalog dochodów, które wpływają na zawieszenie renty socjalnej jest bardzo szeroki i osoba otrzymująca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie powiadomić o tym organ.

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 

   Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
 4. osobie, która ukończyła 75 lat.

   Od 2014 roku kwota zasiłku wzrosła ze 153 zł do 200 zł miesięcznie. Natomiast od 2015r. zasiłek ma podlegać stałej waloryzacji. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Potrzebny jest wniosek o zasiłek i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego nie zależy od kryterium dochodowego.

   Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu, które jest wydane na czas określony. Wtedy prawo do zasiłku przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności wydanego orzeczenia.

   Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje w/w osobom, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

   Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

   Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest osobie uprawnionej do renty lub emerytury, pod warunkiem, że osoba ta jest uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ukończyła wiek 75 lat.
Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny należy złożyć wniosek do ZUS wraz z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS stwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji. Wniosku o dodatek pielęgnacyjny nie muszą składać osoby, które ukończyły 75 lat. Osobom tym dodatek przyznawany jest z urzędu.
Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno - opiekuńczym.

Od 1 marca 2013 r. dodatek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 203,50 zł miesięcznie.
Świadczenie to jest wypłacane przez ZUS.

 

Świadczenie pielęgnacyjne.

 

   Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w przypadku gdy dana osoba nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, a ponadto niezbędna jest konieczność stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego są:

 • matka lub ojciec,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewniona w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • inne osoby, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu w rodzinie. Według znowelizowanej ustawy świadczenie od maja 2014r. wzrośnie do 1000 zł, od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 2. osoba wymagająca opieki:
  1. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje zatem tylko rodzicom lub opiekunom niepełnosprawnych dzieci.

4 kwietnia Sejm przyjął ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych: od maja br. - do 1000 zł, od 2015 r. - do 1200 zł, a od 2016 r. - do 1300 zł, czyli do wartości prognozowanej na 2016 r. płacy minimalnej netto. Ustawa była odpowiedzią na protest grupy rodziców niepełnosprawnych dzieci, którzy przez ponad dwa tygodnie okupowali korytarze Sejmu.


Natomiast osoby opiekujące się innymi członkami rodziny mogą się starać o specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

 

   Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością prawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520zł miesięcznie. Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego uzależnione jest od kryterium dochodowego.

Do 31 października 2014 roku, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium wynoszącego 623 złote netto. O dnia 1 listopada 2014 roku, kryterium dochodowe wynosić będzie 664zł.


Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1.  osoba sprawująca opiekę
  1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  2. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów
  3. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
  4. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wypłata świadczeń

   Przyznanie i wypłata świadczeń opiekuńczych następuje na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny.

Zasiłek wypłacane są jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, najczęściej poprzez ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski o wypłatę zasiłku składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

 1. osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL ? numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny. 

Do wniosku, w zależności od potrzeb, należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznanie danego świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego,
 2. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
  • dokument stwierdzający wiek dziecka,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
  • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
  • zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej dla osoby ubiegającej się o dodatek, o którym mowa w art. 11 ustawy
  • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,
  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

   W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, od których zależy przyznanie i wypłata świadczenia organ wypłacający świadczenia może przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego.

   Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy są zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którzy opłacają składkę za taką osobę, pod warunkiem, że nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Ponadto za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia.

   W przypadku gdy następuje zbieg uprawnień do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki, przyznane będzie tylko jedno świadczenie, tj. tej osobie, która pierwsza złożyła wniosek. Jeżeli więc w rodzinie jest więcej dzieci/osób wymagających opieki, przyznawane jest tylko jedno świadczenie. Może to nastąpić np. w sytuacji gdy w rodzinie jest np. dwoje dzieci niepełnosprawnych i dwoje rodziców, którzy mogą wystąpić o świadczenie pielęgnacyjne. Wówczas przyznane zostanie tylko jedno świadczenie i to tylko dla jednego z rodziców.

Szczegółowych informacji na temat w/w świadczeń można uzyskać w gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

 

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.