Ogólne zasady zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Ogólne zasady zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Drukuj
wtorek, 14 października 2014 12:15

Sprzęt rehabilitacyjny i zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługują pacjentom ze schorzeniami narządu ruchu.

W przypadku dzieci sprzęt rehabilitacyjny jaki może być potrzebny w ich codziennym funkcjonowaniu i rehabilitacji możemy ogólnie podzielić na dwie grupy:

 1. Zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze wypisywane przez lekarza
 2. Sprzęt rehabilitacyjny inny niż ww. zalecany przez lekarza, rehabilitanta, terapeutę

W przypadku zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych wypisywanych przez lekarza ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Zdrowia i jego załącznik , który wymienia grupy przedmiotów ortopedycznych , mówi o tym jaki lekarz może wypisać poszczególny sprzęt , jakie dofinansowanie można uzyskać do niego ze środków NFZ oraz komu i na jaki okres przysługuje. W tej grupie znajdują się m.in. wózki rehabilitacyjne , foteliki dla dzieci , balkoniki , ortezy , gorsety ortopedyczne , buty ortopedyczne i inne :

http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_wykaz_zlec_9122013.pdf

Jeżeli sprzęt jest droższy niż limit pokrywany przez NFZ o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się dodatkowo osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności) ze środków PFRON jakimi dysponuje PCPR:

 1. Jeżeli dochód tych osób nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 2. Posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania lub równoważne wydane przez inne organy.

Wysokość dofinansowania może wynosić:

 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt.1, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Druk wniosku znajduje się na stronie:

http://www.pcpr-zywiec.pl/index.php/pomoc-osobom-niepelnosprawnym/rehabilitacja-spoleczna/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocznicze

Jeśli pacjent chce zakupić inny sprzęt niż ten przepisywany przez lekarza np. materac, mata, piłki rehabilitacyjne, stepper, rower rehabilitacyjny, bieżnia itp. może również uzyskać do niego dofinansowanie ze środków PFRON w PCPR.

Warunki dofinansowania:

 1. Jest to osoba niepełnosprawna (posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności) jeżeli:
  • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
   • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt.4 ustawy o rehabilitacji zawodowej (...), na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
   • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 2. Zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

Dofinansowanie do takiego sprzętu wynosi maksymalnie 60% jego wartości.

Druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego można pobrać ze strony:

http://www.pcpr-zywiec.pl/index.php/pomoc-osobom-niepelnosprawnym/rehabilitacja-spoleczna/sprzet-rehabilitacyjny