Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - O Centrum

O Centrum PDF Drukuj
wtorek, 13 maja 2014 06:11

   Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci w Żywcu zostało powołane z dniem 30.09.2002r. jako odrębny samodzielny zakład Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu, jako placówka o specjalności rehabilitacji leczniczej w zakresie wrodzonych lub nabytych uszkodzeń i dysfunkcji narządu ruchu, słuchu, wzroku i mowy u dzieci, a również dodatkowo terapii psychoruchowej i edukacji dzieci upośledzonych lub opóźnionych umysłowo oraz autystycznych.

   Centrum stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej stanowi przedsiębiorstwo, w którym podmiot leczniczy, czyli Fundacja Pomocy Dzieciom , wykonuje działalność leczniczą.
Centrum wpisane jest w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego.
Wojewoda Śląski sprawuje kontrolę nad zakładem w zakresie określonym w art. 111 ustawy o działalności leczniczej.
Centrum stosowanie do art.82 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z póź. zm. jest również prowadzony jako niepubliczna placówka oświatowa i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Starostę Powiatu Żywieckiego.
   Centrum podlega Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu.
Siedziba Centrum mieści się w Żywcu, ul. Witosa 3. Swoim zakresem Centrum obejmuje cały kraj, szczególnie woj. śląskie i małopolskie.

 

Cele działalności Centrum:

 1. Zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym dziecka. Wczesne wykrywanie i terapia wad postawy u dzieci.
 2. Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego , jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych , możliwości ruchowych , komunikacji i socjalizacji
 3. Wyzwalanie i wzmacnianie aktywności społecznej , poznawczej i komunikacji dziecka.
 4. Pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii
 5. Przygotowanie dziecka z niepełnosprawnością do współżycia w grupie oraz do usamodzielnienia się. Integracja dzieci o specjalnych potrzebach z rówieśnikami i społeczeństwem.
 6. Wspomaganie rodziców (prawnych opiekunów) w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności poprzez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia,

Zadania działalności Centrum:

 1. Ustalanie wielospecjalistycznej diagnozy dotyczącej rozwoju psychoruchowego dziecka.
 2. Opracowywanie i wdrażanie szczegółowego, wielospecjalistycznego kompleksowego programu postępowania w sferze psychicznej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej rozwoju dziecka.
 3. Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii, rehabilitacji oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i edukacyjnych.
 4. Śledzenie rozwoju dziecka poprzez ponawianie diagnozy oraz aktualizację programów terapeutycznych
 5. Realizowanie psychologicznych programów wsparcia rodziny dziecka niepełnosprawnego
 6. Opracowywanie i realizowanie programów terapeutyczno- edukacyjno-profilaktycznych dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
 7. Informowanie rodzin o uprawnieniach i możliwych formach pomocy.
 8. Opracowywanie narzędzi badawczych w zakresie zapotrzebowania, efektywności i poprawności działań oraz przeprowadzanie badań.
 9. Rozwijanie społecznej świadomości i umiejętności podejmowania działań na rzecz poprawy zdrowia dzieci.
 10. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadr realizujących programy terapeutyczne i edukacyjne Centrum

 

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.