Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Statut Fundacji

Statut Fundacji PDF Drukuj
poniedziałek, 30 stycznia 2012 12:10

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej
Nr 2/2012 z dnia 20.06.2012r.

STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

&1.

Fundacja Pomocy Dzieciom, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Krzysztofa Błechę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Żywcu za numerem repertorium A Nr 5966/97 z dnia 09.05.1997r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.z1991r nr 46 poz.203) oraz niniejszego statutu.

&2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

&3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Żywiec.

&4.

Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

&5.

Fundacja używa pieczęci ze swoim znakiem i napisem "Fundacja Pomocy Dzieciom"

&6.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

&7.

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek lub łączyć się z inną fundacją o podobnym zakresie działań.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

&8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

& 9.

Celem Fundacji jest:

 1. Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 2. Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich
 3. Świadczenie pomocy dzieciom chorym
 4. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom
 5. Działalność charytatywna
 6. Udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej
 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej
 8. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 9. Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 10. Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji
 11. Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 12. Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 13. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych
 14. Podejmowanie działań w zakresie wpierania, współpracy i kontaktów z zagranicznymi osobami fizycznymi, prawnymi i kościelnymi, prowadzącymi działalność zgodną z statutem Fundacji
 15. Promocja i organizacja wolontariatu
 16. Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji
 17. Prowadzenie i organizowanie działalności leczniczej

&10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

 1. Finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży
 2. utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjnoedukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 3. organizacja transportu beneficjentów fundacji
 4. zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych
 5. organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych
 6. organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych i ich rówieśników
 7. organizacja turnusów rehabilitacyjnych
 8. działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa , szkoleń , instruktaży , wykładów z zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich opiekunów
 9. pomoc finansowa i materialna domom dziecka i innym placówkom opiekuńczym dla sierot
 10. pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym i chorym i ich rodzinom
 11. dofinansowywanie kosztów leczenia młodzieży i dzieci chorych,
 12. organizacja wycieczek, konkursów , festiwali , zawodów , imprez i zajęć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym
 13. organizacja i rozdział darów
 14. organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową fundacji
 15. podejmowanie działań mających na celu konserwację zabytków wykorzystywanych do realizacji celów fundacji
 16. powoływanie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych poprzez które realizowane są cele statutowe fundacji


Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

&11.

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia
 2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.200.zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł)

&12.

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem

&13.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków , zapisów z kraju i zagranicy
 2. subwencji i dotacji oraz innych środków publicznych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. dochodów z działalności odpłatnej
 6. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji
 7. odsetek bankowych , papierów wartościowych
 8. oraz innych źródeł dopuszczonych przez obowiązujące prawo

&14.

Dochody z dotacji ,darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji , jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

&15.

Fundacja dysponuje kontem złotówkowym i walutowym

&15.1.

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do członków organów fundacji, pracowników oraz osobom z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Zabrania się przekazywania majątku fundacji na rzecz członków organów fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków organów fundacji, pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Organy i sposób zorganizowania Fundacji

&16.

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Nadzorca
  2. Zarząd Fundacji
 2. Organami Fundacji mogą być:
  1. Rada Programowa
 3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tych organów, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
 4. Nie można łączyć funkcji członka Rady Nadzorczej , Rady Programowej, Zarządu Fundacji.
  1. Z wyjątkiem & 44,47,49 decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
  2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

RADA NADZORCZA

& 17.

 1. Rada Nadzorcza składa się z:
  1. osób fizycznych,
  2. przedstawicieli osób prawnych
 2. Pierwsza Rada Nadzorcza jest powołana przez Fundatora
 3. Rada Nadzorcza może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:
  1. dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
  2. w inny sposób wspomagają działalność Fundacji
 4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 7 osób
 5. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby, które:
  1. są Członkami Zarządu Fundacji , ani też nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

&18.

 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez pozostałych jej członków następuje z przyczyn:
  1. złożenia rezygnacji
  2. choroby, ułomności lub utraty siły - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji
  3. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok
  4. nienależytego wypełniania funkcji członka,
 2. Członkostwo w Radzie Nadzorczej Fundacji ustaje z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej.

&19.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej

&20.

 1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
  2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej
  3. uchwalanie zmian Statutu Fundacji
  4. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji
  5. zatwierdzanie programów działania Fundacji
  6. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji
  7. ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu
  8. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności
  9. zatwierdzanie sprawozdania z działalności Fundacji za dany rok obrotowy
 3. W przypadku nie powołania Rady Programowej Rada Nadzorcza przejmuje jej obowiązki jak w & 37

&21.

 1. Radę Nadzorczą zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu
 2. Rada Nadzorcza powinna być zwołana przynajmniej raz w roku

&22.

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. Do przyjęcia uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków obecnych na posiedzeniu.

&23.

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

ZARZĄD FUNDACJI

&24.

 1. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z trzech osób i jest powoływany przez Radę Nadzorczą
 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą następuje:
  1. z przyczyn wymienionych w & 18.
  2. Rada Nadzorcza może odwołać cały Zarząd z powodu nienależytego wypełniania swych zadań

&25.

Pracami Zarządu kieruje Prezes, którego Zarząd wybiera spośród swych członków

&26.

 

 1. Zarząd
  1. kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
  3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  4. sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji,
  5. przyjmuje subwencje , darowizny , spadki i zapisy,
  6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  7. kieruje bieżącą działalnością Fundacji , odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo - gospodarczej,
  8. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
  9. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie , połączenia oraz likwidacji Fundacji,
  10. powołuje zakłady lub inne jednostki organizacyjne fundacji,
  11. powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów,
  12. członkowie zarządu mogą pełnić funkcje kierownicze w powoływanych zakładach fundacji,
  13. przyznaje wyróżnienia, nagrody, odznaki honorowe osobom zasłużonym dla Fundacji,

&27.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu.

&28.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest co najmniej obecność połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

&29.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał

&30.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją, zakładem lub jednostka organizacyjną fundacji w stosunku pracy.
 2. Członkowie Zarządu mogą pobierać za pracę w Zarządzie, zakładzie lub jednostce organizacyjnej fundacji wynagrodzenie.
 3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza.
 4. Członkami Zarządu fundacji nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

&31.

Dla efektywniejszego pozyskiwania środków na działalność Fundacji Zarząd może zatrudnić Fundraisera (-ów)

&32.

Do kompetencji i obowiązków Fundraisera należy:
- prowadzenie kampanii gromadzenia funduszy,
- w porozumieniu z Zarządem organizowanie spotkań z potencjalnymi sponsorami, omawianie działalności i potrzeb Fundacji

&33.

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji oraz Fundraiserów określa Zarząd

RADA PROGRAMOWA

&34.

 1. Rada Programowa składa się z:
  1. osób fizycznych
  2. przedstawicieli osób prawnych
 2. Członkowie Rady Programowej są powoływani uchwałą przez Radę Nadzorczą
 3. Członkiem Rady Programowej mogą być osoby , które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub wspierają ją merytorycznie.
 4. W skład Rady wchodzi dowolna ilość członków

&35.

Odwołanie członka Rady Programowej następuje uchwałą Rady Nadzorczej z powodów wymienionych w & 18.

&36.

 1. Rada Programowa jest organem doradczym który:
  - sprawuje nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
  - występuje z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  - opiniuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji
  - wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

&37.

 1. Rada Programowa wybiera Przewodniczącego Rady
 2. Rada Programowa obraduje co najmniej raz w roku na wniosek Przewodniczącego Rady, Rady Nadzorczej lub Zarządu

&38.

W przypadku nie powołania Rady Programowej zakres obowiązków przejmuje Rada Nadzorcza.

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

&39.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Ustala się szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji Pomocy Dzieciom.

&40.

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest na terenie całego kraju, a jej przedmiotem może być:

 • produkcja i handel produktami ogrodniczymi, wyrobami przemysłu drzewnego, papierniczego, odzieżowego, skórzanego, spożywczego, produkcja i handel upominkami, produktami drogeryjnymi, biżuterią , wyrobami zdobniczymi
 • działalność reklamowa, promocyjna, wydawnicza
 • usługi reklamowe na rzecz sponsorów na podstawie umowy o sponsoring
 • najem nieruchomości
 • usługi informatyczne
 • usługi poligraficzne, usługi przemysłu spożywczego,
 • świadczenie usług medycznych i rehabilitacyjnych dla osób fizycznych i prawnych nie podlegających działalności statutowej Fundacji
 • prowadzenie działalności rozrywkowej, prowadzenie hoteli, domów wczasowych, noclegowni , pensjonatów, punktów gastronomicznych
 • prowadzenie wyżej wymienionej działalności z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, której zakres nie jest ograniczony przepisami prawa

&41.

Organizacja działalności gospodarczej:

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio, lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych,
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi
 4. Decyzję o ustanowieniu Zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji
 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji , który powołuje likwidatora i sprawuje nadzór nad ich działalnością
 6. Kierownik Zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu , upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia , zwłaszcza zaś do zbycia obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne , szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu , uchwalony przez Zarząd Fundacji

&42.

Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

 • Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów , a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Powinna ona także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wielkość zatrudnienia , zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczanych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 • Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 • Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.
 • Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są uzgadniane z odbiorcami na zasadzie cen umownych - stosownie do obowiązujących przepisów.
 • Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych , zgodnie z obowiązującymi przepisamiprawa.
 • Gospodarka finansowa oraz ewidencja księgowa działalności prowadzona będzie w/g zasad określonych dla jednostek nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

&43.

 1. W przypadku zaistnienia konieczności dopuszczalna jest zmiana statutu
 2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian pierwotnego celu Fundacji, może natomiast poszerzyć go o cel zbliżony w swym charakterze.

&44.

Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Nadzorcza w drodze jednomyślnej uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu.

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe.

&45.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

&46.

Połączenie nie jest możliwe, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

&47.

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Nadzorcza poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu.

&48.

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

&49.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

&50.

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, na rzecz : wybranych uchwałą rady Nadzorczej Ośrodków Rehabilitacyjnych dla dzieci , szkół lub przedszkoli integracyjnych, Domów Dziecka , Szpitali

&51.

Sprawozdanie z działalności Fundacji za zakończony rok obrotowy sporządza się do 31 marca następnego roku. Zatwierdzenie i przesyłanie sprawozdania do odpowiednich organów nadzoru i kontrolnych następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

&52.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Zatwierdzono dnia 20.06.2012r.

Rada Nadzorcza:

 1. Henryk Cebrat ............................

 2. Bogusław Syska ............................

 3. Maciej Król ..............................

 

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.