Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Karta Dużej Rodziny realizowana przez Gminą Żywiec

Karta Dużej Rodziny realizowana przez Gminą Żywiec PDF Drukuj
czwartek, 18 września 2014 05:40

Karta Dużej Rodziny realizowana jest przez Gminę Żywiec w związku z zadaniami wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz z rozporządzenia z dnia 27 maja 2014 r.  w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych zarówno przez właściwych ministrów jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy.

  

Kto może skorzystać z programu:

 1. Członkowie rodziny wielodzietnej:
  1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 2. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
  1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku, dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Uprawnienia wynikające z programu przysługują członkom rodziny wielodzietnej spełniającym warunki, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 4. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. 

 

Jak przystąpić do programu

 1. Wypełnij wniosek - formularz wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod  ulotką informacyjną o Karcie Dużej Rodziny oraz w Biurze ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych.  [ Wniosek - Karta Dużej Rodziny ]
 2. Przygotuj dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku. Wykaz dokumentów:
  • w przypadku rodzica oraz małżonku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w  danej placówce;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzających tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. z późn. zm. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 3. Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami, o których mowa powyżej, należy złożyć (celem weryfikacji) w Urzędzie Miejskim w Żywcu - Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych ( w godz. od 7.30 do 15.00) Budynek B, II p. pok. 205.
 4. Wniosek może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Zweryfikowany wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym (parter) Urzędu Miejskiego w Żywcu. 

 

Odbiór kart

 1. Przy składania wniosku pracownicy biura powiadomią o przybliżonym terminie odbioru kart.
 2. Karty mogą być odebrane przez członka rodziny wielodzietnej posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych. 

Strony internetowe, na których zamieszczony jest wykaz uprawnień przysługujących rodzinom  wielodzietnym:

http://www.mpips.gov.pl/ w zakładce Karta Dużej Rodziny https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem Karty Dużej Rodziny udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Żywcu - Biuro ds. Pozyskiwania Środków Krajowych i Zagranicznych budynek B, II p. pok. Nr 205, tel. 33/ 475-42-80, 33/ 475-42-47

 

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.