Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Centrum jako placówka oświatowa

Centrum jako placówka oświatowa PDF Drukuj
środa, 14 maja 2014 06:54

W Centrum jako placówce oświatowej organizujemy:

 

1. Wczesne wspomaganie rozwoju (dla dzieci od 1-7 roku życia) 

Wymagana jest "Opinia do wczesnego wspomagania rozwoju" wydana przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

Są to zajęcia stymulujące zaburzony rozwój psychomotoryczny u małych dzieci , zanim rozpoczną one naukę w szkole. Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MEN ww. zajęcia organizuje się w ilości 4-8 godz. miesięcznie.
Zajęcia w zależności od potrzeb obejmują terapię logopedyczną , psychologiczna , pedagogiczną , tyflopedagogiczną , ruchową. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych 2-4 osobowych grupach.
Zajęcia na podstawie ww.opinii mogą być realizowane tylko w jednej placówce.

 

2. Realizację obowiązku przedszkolnego "0" i szkolnego etap szkoły podstawowej i gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną tj. upośledzonych umysłowo znacznie lub umiarkowanie z towarzyszącą niepełnosprawnością : ruchową lub autyzmem lub niedowidzeniem lub niedosłuchem. 

Wymagane jest "orzeczenie do kształcenia specjalnego dla dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością" wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną .

W ramach tych zajęć dzieci w małych klasach 4-6 osobowych realizują obowiązek "0", szkoły podstawowej i gimnazjum i dodatkowo uczestniczą w kompleksowej rehabilitacji.

Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania, opisanych przez współczesne nauki społeczno-pedagogiczne.

Specyfika kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata - w całym procesie edukacji. W stosunku do uczniów, zwłaszcza uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, przez cały okres kształcenia w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum, działania edukacyjne są ukierunkowane na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych tych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych. Przy ustalaniu kierunków pracy z uczniem należy uwzględniać indywidualne tempo rozwoju ucznia. Z tego względu podstawa programowa nie wyróżnia odrębnych celów, zadań ani treści nauczania dla kolejnych etapów edukacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na podstawie odrębnych przepisów.

Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z indywidualnym programem edukacyjnym, zachowując korelację treści nauczania i wychowania. Czas zajęć i przerw jest dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata nauki.

Na każdym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej i gimnazjum wyodrębnia się:

 1. zajęcia edukacyjne:
  1. funkcjonowanie w środowisku,
  2. muzyka z rytmiką
  3. plastyka,
  4. technika,
  5. wychowanie fizyczne,
  6. religia
 2. zajęcia rewalidacyjne.

Dzieci codziennie dowożone są na zajęcia bezpłatnie transportem zapewnianym przez gminy lub naszym fundacyjnym.

 

3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci głęboko upośledzonych umysłowo w wieku 3-24 lat. 

Wymagane jest orzeczenie do "grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych" wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

W ramach tych zajęć dzieci w małych grupach 3-4 osobowych realizują obowiązek nauki i dodatkowo uczestniczą w kompleksowej rehabilitacji.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Zajęcia obejmują w szczególności:

 1. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć;
 2. kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
 3. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
 4. wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
 5. rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
 6. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
 7. naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

Dzieci od 5 roku życia codziennie dowożone są na zajęcia bezpłatnie transportem zapewnianym przez gminy lub naszym fundacyjnym.

W placówce są organizowane nadobowiązkowe zajęcia dodatkowe w wymiarze ustalanym przez dyrektora placówki, stosownie do posiadanych środków finansowych i potrzeb dzieci. Sa to m.inn. zajęcia teatralne-prowadzone przez aktora , taneczno-ruchowe itp.

Systematycznie przeprowadzamy w Centrum zajęcia integracyjne , w których oprócz naszych podopiecznych uczestniczą dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół powiatu żywieckiego oraz wolontariusze z krajów europejskich np. W.Brytania , Hiszpania , Szwecja , Szwajcaria

 

 

 

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.