Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - Centrum jako placówka lecznicza

Centrum jako placówka lecznicza PDF Drukuj
wtorek, 13 maja 2014 06:19

W Centrum jako placówce leczniczej funkcjonuje:

 

1. Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci (kontrakt z NFZ) 

Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty posiadającego kontrakt z NFZ zatytułowane "Do Poradni Rehabilitacyjnej".

 

2. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci (kontrakt z NFZ) 

Do ośrodka skierowanie wystawia lekarz z Poradni Rehabilitacyjnej funkcjonującej w Centrum.
W Ośrodku kontrakt z NFZ obejmuje tzw. osobodzień - czyli wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.
Rehabilitacją w ramach tego osobodnia mogą być objęte tylko te dzieci, które wymagają rehabilitacji ruchowej oraz dodatkowo np. logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej. Dzieci zakwalifikowane do tego rodzaju terapii objęte są konsultacjami lekarzy specjalistów rehabilitacji med. i neurologii dziecięcej.

   W momencie osiągnięcia sprawności ruchowej dziecko nie może korzystać z terapii finansowanej przez NFZ pomimo , iż wymaga kontynuacji terapii np. logopedycznej. Może natomiast korzystać z zajęć w ramach działań oświatowych Centrum (patrz niżej).Od momentu zakończenia rehabilitacji nie są również możliwe konsultacje neurologiczne.

   Ośrodek okresowo realizuje również projekty rehabilitacyjno terapeutyczne finansowane z innych niż NFZ źródeł np. PFRON, Urząd Marszałkowski, MPiPS, środki własne Fundacji pochodzące z darowizn i 1% itp. W ramach tych projektów realizujemy również cyklicznie rehabilitację dzieci ze skoliozami. Programy te prowadzone są w zależności od posiadanych środków. Możliwa jest również działalność odpłatna tj. "po kosztach".

Kwalifikacja pacjentów do poszczególnych świadczeń:

 1. O zleceniu poszczególnych świadczeń podopiecznym , ich ilości i częstotliwości decyduje lekarz prowadzący zatrudniony w Centrum w porozumieniu z zespołem terapeutów i nauczycieli.
 2. Ilość przyznanych poszczególnych świadczeń ,ich częstotliwość oraz czas trwania jest zindywidualizowany dla każdego podopiecznego i uzależniona od jego schorzenia podstawowego, od możliwości Centrum oraz od aktualnego zapotrzebowania na danego rodzaju świadczenie ze strony innych podopiecznych.
 3. Świadczenia z zakresu rehabilitacji ruchowej priorytetowo, w pierwszej kolejności zlecane są dzieciom z wrodzonymi lub nabytymi uszkodzeniami i dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiającymi lub znacznie ograniczającymi lokomocję lub samoobsługę oraz schorzeniami o charakterze postępującym mogącym w przyszłości pogorszyć funkcjonowanie dziecka.
 4. Dzieci poruszające się samodzielnie z wadami postawy oraz z zaburzeniami w zakresie ruchowej integracji sensomotorycznej uczestniczą w zajęciach rehabilitacji ruchowej , głównie grupowej w cyklach kilku miesięcznych -wyłącznie w przypadku niepełnego wykorzystania czasu fizjoterapeutów lub w ramach odrębnych projektów lub działalności odpłatnej.

   Zgodnie z wymogami NFZ dzieci rehabilitowane u nas na koszt NFZ nie mogą równocześnie korzystać z rehabilitacji świadczonej przez inne podmioty mające kontrakt z NFZ ( inny ośrodek , rehabilitacja ambulatoryjna , rehabilitacja wzroku , hospicjum domowe , opieka długoterminowa w domu - wentylacja mechaniczna !!!).
   Rodzice mają obowiązek poinformowania nas o podjęciu rehabilitacji w innym miejscu w trakcie terapii prowadzonej u nas.
   W ramach świadczeń finansowanych przez NFZ każdemu dziecku w ośrodku przysługuje do 120 osobodni rehabilitacji w roku.

Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku realizujemy:

 • w czasie nie krótszym niż 1 godzina dla dzieci w wieku: do ukończenia 3. roku życia, w trakcie których wykonuje się średnio dwa świadczenia dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród wymienionych poniżej;
 • w czasie nie krótszym niż 2 godziny dla dzieci w wieku: od rozpoczęcia 4. roku życia do ukończenia 7. roku życia, w trakcie których wykonuje się średnio dwa świadczenia dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród wymienionych poniżej;
 • w czasie nie krótszym niż 3 godziny dla dzieci w wieku: od rozpoczęcia 8. roku życia do ukończenia 18. roku życia, w trakcie których wykonuje się średnio trzy świadczenia dla każdego świadczeniobiorcy w okresie sprawozdawczym spośród wymienionych poniżej.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku może obejmować:

 • poradę lekarską;
 • wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium);
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym świadczenia z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej);
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia;
 • świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń SI;
 • świadczenia z zakresu terapii zajęciowej;
 • świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii;
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii.

Zajęcia są prowadzone najczęściej indywidualnie lub w grupie, przy czym na 1 terapeutę przypada nie więcej niż 4 świadczeniobiorców.

 

 

 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.