Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu - ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 grudnia 2017 07:47

na wycinkę i pielęgnację drzewostanu na terenie  należącym  do Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu,  przy ul. Witosa 3, położonym  w obrębie  zabytkowego parku zamkowego.

 

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM  
ŻYWIEC, UL. Witosa 3
Tel./fax.  860 25 13, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

na
wycinkę i pielęgnację drzewostanu  
na terenie  należącym  do Fundacji Pomocy Dzieciom w Żywcu,  przy ul. Witosa 3,   
położonym  w obrębie  zabytkowego
parku zamkowego.

Termin składania ofert:  29.12.2017
Żywiec, 12.12.2017r.

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Fundacja Pomocy Dzieciom
34-300 Żywiec, ul. Witosa 3
Tel. 33 860 25 13

2.    Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział I. Przedmiot zamówienia.

1.    Przedmiotem zamówienia jest:  

1.1.    wycinka  4 drzew, zgodnie z zestawieniem: 

 

  1. Usunięcie  drzew

 

Dąb szypułkowy

 

290

 

pow. 20m

Korona 2-przewodnikowa, jeden z przewodników uszkodzony na całej długości, ubytek wgłębny u nasady drugiego przewodnika, korona słabo rozwinięta, zamierająca, ocena żywotności wg skali Rolofa - 3

 

Wycinka

Klon pospolity

83

15

Drzewo rośnie w znacznym zagęszczeniu, bez możliwości prawidłowego wzrostu

Wycinka

Robinia akacjowa

121+82

19

Drzewo pochylone w kierunku jezdni, w rozwidleniu ubytek wgłębny, zagrożenie rozłamaniem

Wycinka

Klon pospolity

96

15

Drzewo rośnie w znacznym zagęszczeniu, bez możliwości prawidłowego wzrostu, wrasta w koronę  dębu nr 11

Wycinka

1.2.    Cięcia sanitarne,  pielęgnacja  i konserwacja 20 drzew, zgodnie z zestawieniem:

 

 

 

  1. Prace  pielęgnacyjno - konserwatorskie drzewostanu
 

Gatunek

Obwód  w [cm]

Wysokość w [m]

Opis stanu zdrowotnego

Zakres prac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesion wyniosły

270

pow. 20m

Pień nieuszkodzony, korona rozłożysta posusz 20%

Cięcia sanitarne, redukcja wysokości i zasięgu konarów - 30% masy korony

Klon pospolity

370

pow. 20m

Korona 3-przewodnikowa z tendencją do rozłamania, ubytek wgłębny w jednym z przewodników, korona zagęszczona

Cięcia sanitarne i prześwietlające,  redukcja wysokości i zasięgu konarów - 30% masy korony, wykonanie 3 wiązań elastycznych typu cobra

Dąb szypułkowy

300

pow. 20m

Ubytek powierzchniowy na pniu, zabliźniona  listwa mrozowa, korona 2-przewodnikowa z tendencją do rozłamania, posusz 20%

Cięcia sanitarne, wykonanie  wiązania  elastycznego typu cobra

Dąb szypułkowy

340

pow. 20m

Pień nieuszkodzony, korona 3-przewodnikowa, jeden przewodnik obumarły. 

Cięcia sanitarne,  redukcja wysokości i zasięgu konarów - 30% masy korony. 

Dąb szypułkowy

207

19

Pień nieuszkodzony, posusz w koronie na poziomie 15%.

Cięcia sanitarne.

Lipa drobnolistna

147

18

Pień nieuszkodzony, korona zagęszczona, jeden z konarów przewieszony nad chodnikiem, posusz 15%

Cięcia sanitarne, redukcja konara nad ścieżką o 50%

Dąb szypułkowy

260

pow. 20m

Pień nieuszkodzony, korona rozłożysta posusz 30%, suchy konar o średnicy ok. 20cm

Cięcia sanitarne, redukcja wysokości i zasięgu konarów - 30% masy korony

Dąb szypułkowy

280

pow. 20m

Pień nieuszkodzony, korona rozłożysta posusz 30%, 

Cięcia sanitarne, redukcja wysokości i zasięgu konarów - 30% masy korony

Lipa drobnolistna

280

pow. 20m

Korona rozłożysta, zagęszczona, jeden z przewodników mocno odchylony od pnia

Cięcia sanitarne i prześwietlające, wykonanie wiązania elastycznego typu cobra

Dąb szypułkowy

252

19

Pień nieuszkodzony, korona zredukowana, zagęszczona, posusz poniżej 10%

Cięcia sanitarne  i prześwietlające.

Dąb szypułkowy

240

19

Pień nieuszkodzony, korona zredukowana, posusz w koronie na poziomie 40%

Cięcia sanitarne.

Dąb szypułkowy

242

19

Pień nieuszkodzony, korona zredukowana, zagęszczona, posusz poniżej 10%

Cięcia sanitarne  i prześwietlające.

Dąb szypułkowy

280

19

Pień nieuszkodzony, korona zredukowana, zagęszczona, posusz poniżej 10%

Cięcia sanitarne e i prześwietlające.

Dąb szypułkowy

220

19

Pień nieuszkodzony, korona zredukowana, zagęszczona, posusz poniżej 10%

Cięcia sanitarne  i prześwietlające.

Dąb szypułkowy

348

19

Korona pierwotnie 3-przewodnikowa, zagęszczona, jeden z przewodników usunięty, pod koroną przebiega linia energetyczna 

Cięcia sanitarne  i prześwietlające, wykonanie wiązania elastycznego typu cobra.

Dąb szypułkowy

250

pow. 20m

Pień nieuszkodzony, korona 2-przewodnikowa, jeden z przewodników rozwinięty nad jezdnią, drugi nad budynkiem, posusz poniżej 10%

Cięcia sanitarne, odciążenie przewodnika rozwiniętego nad jezdnią, wykonanie wiązania elastycznego typu cobra

Dąb szypułkowy

230

pow. 20m

Pień nieuszkodzony, korona 2-przewodnikowa,  rozwinięta w części szczytowej, posusz poniżej 10%

Cięcia sanitarne, wykonanie wiązania elastycznego typu cobra

Lipa drobnolistna

125

17

Pień nieuszkodzony, korona zagęszczona, posusz poniżej 10%

Cięcia sanitarne i prześwietlające poprawiające ażurowość korony

Lipa drobnolistna

150

18

Pień nieuszkodzony, korona 2-przewodnikowa rozwinięta w części wierzchołkowej,  zagęszczona, posusz poniżej 10%

Cięcia sanitarne i prześwietlające poprawiające ażurowość korony

 

Klon pospolity

146

pow. 20m

Korona rozwinięta w części wierzchołkowej, pień nieuszkodzony, liczne tylce na pni

Usunięcie tylców z pnia

2.    Oferent  ma prawo przyjechać do siedziby Fundacji w celu  dokonania wizji terenu dla potrzeb  realizacji niniejszego zadania. 

Rozdział II. Wymagania, które muszą być spełnione przez oferenta.

Zgodnie z decyzją  wojewódzkiego konserwatora zabytków  prace muszą przebiegać przy spełnieniu  następujących warunków i obowiązków:
1.    Pracami pielęgnacyjno -  konserwacyjnymi drzewostanu  musi kierować osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

tj.Art. 37b.
1.    Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
2.    Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które samodzielnie wykonują prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie, prowadzone przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru.
3.    Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.

2.    Wycinkę należy przeprowadzić w okresie do 1 marca 2018r., z uwagi na bytowanie i lęgi  ptaków oraz ze względu na zakaz usuwania gniazd ptasich.   
3.    W przypadku pojawienia się przed lub w trakcie wycinki w obrębie zadrzewienia gatunków podlegających ochronie prawnej, należy niezwłocznie zaprzestać prowadzenie wycinki, w celu uzyskania zgody na  dalsze prowadzenie prac, od  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  na czynności podlegające zakazom, wydawane w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 

Rozdział III. Czas realizacji.

Termin realizacji inwestycji ustala się od dnia:
11.01.2018r.
Termin zakończenia ustala się do dnia:
31.03.2018r. 

Rozdział IV.  Miejsce oraz termin składania ofert.

1.    Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie Zamawiającego ? Fundacja Pomocy Dzieciom, 34-300  Żywiec, ul. Witosa 3, w terminie do dnia  29.12.2017r.  do godz. 15.00
2.    Do oferty  należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz  dokumenty poświadczające  w/w uprawnienia. 

Rozdział V. Wybór  ofert

1.    Wybór ofert nastąpi  do 02.01.2018r.    
2.    O wyborze oferty Oferenci zostaną powiadomieni osobiście, drogą telefoniczną lub mailową.

Rozdział VI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty

1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oraz posiadaniem kwalifikacji  o których  mowa w  art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3.    Zamawiający może dokonać poprawy oczywistych omyłek  rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ? niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta zostanie poprawiona.

Rozdział VII. Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy.

1.    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia  najpóźniej  do dnia  5 stycznia 2018r.  
2.  Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

1.    Zamawiający oczekuje, że przed przystąpieniem do opracowania oferty każdy z Oferentów dokładnie zapozna się z zakresem planowanych prac.   
2.    W trakcie sporządzania oferty Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z pytaniami wyjaśniającymi.

Osoby do kontaktu:      
- Małgorzata Tracz - Dyrektor Biura Fundacji
- Piotr Kufel - Główny Księgowy 

Prezes Fundacji
Renata Becha

 

 

Poprawiony: wtorek, 12 grudnia 2017 08:33
 
Polecane adresy:
www.bonimed.pl
Firma, która powołała w 1998r. Fundację Pomocy Dzieciom w Żywcu.
www.pity.pl
16 edycja programu PITy.... Rozlicz z nami podatek i przekaż 1% na dobry cel.
www.pozytek.gov.pl
Jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocje rozwiązań przyjętych w ustawie o działalności pożytku publicznego.
www.ngo.pl
Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym. Wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.